Platforma raportowania Logowanie

Prezes zarządu, dyrektor generalny czy dyrektor zarządzający?

|

Nazewnictwo najwyższych stanowisk w firmie budzi czasem pewne wątpliwości, a gdy jeszcze dorzucimy do tego coraz powszechniej stosowane nazwy anglojęzyczne, zawrót głowy gwarantowany. Aby nie zaplątać się w tym polsko-anglojęzycznym gąszczu, z uwagi na nieco inne rozwiązania prawne w organizacjach spółek w różnych krajach, skupmy się na różnicach pomiędzy tymi stanowiskami na naszym rodzimym podwórku.

Zacznijmy od Prezesa. Jego rolę reguluje Kodeks Spółek Handlowych. W Polsce stanowisko to występuje w spółkach kapitałowych (czyli w spółce akcyjnej oraz w spółce z o.o.), ale także w fundacjach, spółdzielniach i stowarzyszeniach. Prezes jest wybierany spośród członków zarządu (Board of Directors, w skrócieBoD), których z kolei powołuje i odwołuje uchwała wspólników. Prezes stoi na czele zarządu i odpowiada bezpośrednio przed właścicielami firmy. Reprezentuje spółkę w czynnościach sądowych i pozasądowych oraz prowadzi jej sprawy. W przypadku niewypłacalności spółki, odpowiada swoim prywatnym majątkiem, o ile nie złożył w odpowiednim terminie wniosku do sądu o niewypłacalność. Anglojęzycznym odpowiednikiem będzie tu Chairman of the Board(lub Chairperson)albo President. Często słyszy się tu także określenie CEO (Chief Executive Officer), które oznacza jednak dyrektora generalnego. To swego rodzaju ujednolicenie może wynikać z racji tego, że w wielu spółkach dyrektor generalny i prezes zarządu to ta sama osoba.

Dyrektor generalny (CEO), to najważniejsza osoba w firmie, która zarządza i koordynuje całym przedsiębiorstwem. W większych przedsiębiorstwach na jego stanowisko odbywa się konkurs lub jest wybierany w drodze awansu.

Z funkcją dyrektora generalnego spotkamy się także w polskich spółkach osobowych (spółka jawna, cywilna, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna), gdzie z zasady nie występuje stanowiska prezesa zarządu. Często jest to właściciel firmy (the owner lub the founder), bądź osoba mianowana przez właściciela do zarządzania firmą. Do obowiązków CEO należy: tworzenie, wdrażanie i kontrolowanie planów firmy, tworzenie długofalowej wizji i misji przedsiębiorstwa, analiza raportów o sytuacji firmy i jej produktów, okresowa kontrola wykonalności bieżących celów, strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim, podejmowanie decyzji o inwestycjach, przejęciach innych podmiotów gospodarczych, fuzjach oraz relacje typu B2B (business to business) z kluczowymi klientami firmy.

W przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze zatrudnienia obok dyrektora generalnego może występować także dyrektor zarządzający (Managing Director), który jest odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie firmy i za wszystkie bieżące działania w niej podejmowane. Od dyrektora zarządzającego wymaga się szybkiej reakcji na pojawiające się problemy i priorytetowego ich rozwiązywania, aby zapewnić przedsiębiorstwu sprawne funkcjonowanie w zakresie bieżących spraw. Co za tym idzie, współpracuje on ze wszystkimi działami w firmie, zleca działania i rozlicza poszczególne zespoły z ich realizacji.

Rozdział pomiędzy tymi dwoma ostatnimi stanowiskami jest szczególnie zauważalny w firmach amerykańskich, natomiast w krajach europejskich dyrektor zarządzający i dyrektor generalny są często synonimami. Z racji na te rozbieżności należy pamiętać, że szczegółowe regulacje zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach mogą zależeć od konkretnej firmy, a w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości lub sporów należy je odpowiednio opisać w umowie lub statucie spółki.

Justyna Strzałka-Kalfas – Metodyk szkoły Advantis