Skip to main content

Platforma raportowania Logowanie

Jak ważna jest wymowa


„Dlaczego oni nie rozumieją mojego angielskiego?!”- czyli jak ważna jest wymowa.

Wymowa w języku angielskim może sprawiać wiele trudności i bywa częstszą barierą w komunikacji niż błędy gramatyczne. Brak pewności co do swojej wymowy onieśmiela wiele osób które uczą się angielskiego na kursach językowych dla firm, czy też indywidualnych i powstrzymuje je przed zabieraniem głosu.Niestety, poza właściwą wymową poszczególnych słów jest jeszcze kilka innych czynników wpływających na to, czy sposób w jaki mówimy po angielsku będzie bezproblemowo zrozumiały dla naszych rozmówców.

Word stress, czyli akcent wyrazowy

Akcent wyrazowy, czyli nacisk na konkretną sylabę w wyrazie, jest w angielskim swobodny – nie ma sztywnych reguł określających na którą sylabę pada. Dlatego ucząc się nowego wyrazu, oprócz prawidłowej wymowy, uczmy się też jak go zaakcentować. Sporo jest w angielskim wyrazów zapisywanych tak samo, jednak z minimalną różnicą w wymowie (a czasem bez żadnej różnicy!) i w akcentowanej sylabie, co ma wpływa na to, czy dane słowo jest rzeczownikiem, czasownikiem czy może przymiotnikiem (np. present: /ˈprez.ənt/→ prezent lub obecny ALE: /prɪˈzent/ → prezentować; inny przykład: insult:  /ˈɪn.sʌlt/obelga ALE: /ɪnˈsʌlt/ → obrażać).

Sentence stress, czyli akcent zdaniowy

Akcent zdaniowy to wyrazy w zdaniu, które wymawiamy z większym naciskiem, takie które niosą główne znaczenie zdania, słowa-klucze. Zazwyczaj są to czasowniki główne oraz przysłówki określające te czasowniki, przeczenia oraz słówka pytające. Z kolei z reguły nie akcentuje się w zdaniu czasowników posiłkowych (tych, które nadają zdaniu poprawność gramatyczną), zaimków w formie podmiotu i dopełnienia (I, me, you, he, him etc.), przedimków (a, an, the) oraz przyimków (at, on, for, about, with etc.) jeśli nie są one częścią czasownika frazowego (phrasal verb) lub nie stoją na końcu pytania. Jeśli chcemy zwrócić szczególną uwagę słuchacza na dany wyraz, akcentuje się go najsilniej, np. Bill bough some flowers yesterday → zaznaczamy, że to Bill, a nie np. Ben kupił kwiaty; Bill bough some flowers yesterday → zaznaczamy, że Bill kupił kwiaty, a nie np. zerwał w ogrodzie; Bill bough some flowers yesterday → zaznaczamy, że Bill kupił kwiaty, a nie np. czekoladki, Bill bough some flowers yesterdayzaznaczamy, było to wczoraj, a nie tydzień temu.

Linking, czyli łączenia międzywyrazowe

By brzmieć naturalnie w języku angielskim, nie należy dzielić zdań na poszczególne słowa. Słowa na siebie niejako zachodzą, scalają się w zbitki, jak np. I woke͜ up at͜ one; I like͜ it; Come͜͜ in!

Reductions, czyli redukcje językowe

W mówionym angielskim stykamy się z nimi nieustannie – redukcjami, czyli z utraconymi dźwiękami w słowach. Najprostszym chyba przykładem są kontrakcje (contractions), czyli nic innego jak skrócone formy typu it’s, aren’t, hasn’t, I’ll, can’t etc. Ponadto, któż z nas nie spotkał się w potocznym angielskim z formami typu gonna (=going to), wanna (=want to), lemme (=let me), kinda (=kind of), skróceniem and do n (np. rock’n’roll, fish’n’chips), czy skróceniem do you do d’you, a should have do should’ve? Być może mniej oczywiste wydają się inne redukcje, miejmy więc na uwadze częste opuszczanie dźwięku H w zaimkach he, him i her: is͜ (h)e, tell͜ (h)im,
give͜ (h)er, czy scalanie dwóch tych samych spółgłosek, gdy występują obok siebie, np. a bit͜ tired, hot͜ tea, good͜ dancer, black͜ cat.

Kilka porad

A jak pracować nad swoją wymową i brzmieć płynniej oraz naturalniej, by być lepiej zrozumiałym, ale i lepiej rozumieć innych? Polecam przede wszystkim dużo słuchać, także w tle, podczas wykonywania innych prostych czynności. Poza samym słuchaniem ważne jest powtarzanie krótkich fragmentów za nagraniem, naśladowanie akcentów, intonacji, melodii języka. Pomaga również czytanie na głos, a podczas uczenia się nowych słówek, powtarzanie ich na głos, nie w myślach. Ponadto, zapraszamy również do zainteresowania się naszymi kursami języka angielskiego dla firm w Krakowie, Warszawie i innych miastach w Polsce, a także szkoleniami językowymi dla firm online.

Justyna Strzałka-Kalfas – Metodyk szkoły językowej Advantis